Skala innowacyjności

Jak wspomniano w poprzednim artykule, pojęcie innowacyjności stanowi zagadnienie skomplikowane, o wielu kontekstach znaczeniowych.  Oprócz odniesienia się do wdrażania nowatorskich rozwiązań w zakresie produktu, czy prowadzącego do jego powstania procesu, równie istotne jest także odpowiednie zastosowanie skali. Innymi słowy, mówiąc o wdrożeniu innowacji, rozważyć należy rynek docelowy, na jakim będzie stosowana.

Skala ponadlokalna

Z takim ujmowaniem zagadnienia beneficjenci funduszy unijnych często mają styczność w przypadku konkursów o nieco mniejszym zasiegu, związanych z udzielaniem tzw. pomocy de minimis. Oznacza ono wdrożenie nowatorskich rozwiązań w skali co najmniej powiatu. Często w regulaminach konkursów pojawiają się zapisy, iż dane rozwiązanie nie może być stosowane dłużej niż 3 lata. Tego rodzaju adnotacje poszerzają możliwości ubiegających się o dofinansowanie, w zakresie proponowanych do wprowadzenia zmian.

Skala regionalna

Inicjonowanie innowacji w tej skali często związane jest z funkcjonowaniem  tak zwanych Lokalnych Grup Działania. Stowarzyszenia te powstały celem, między innymi, wspierania przedsiębiorczości na obszarze wsi i małych miast. Obejmują swoim obrębem przeważnie od kilku do kilkunastu gmin, które ujmowane są jako obszar ich działania, dany region. Nowatorswo w ujęciu LGD często określane jest w  charakterystyczny sposób na potrzeby danego stowarzyszenia. Może oczywiście opierać się na najbardziej rozpowszechnionych definicjach odnośnie innowacji produktowych czy procesowych, jednak nie zawsze. Niektóre z bardziej nietypowych zapisów, z jakimi styczność mogą mieć wniskodawcy, dotyczą na przykład wykorzystania produktów lokalnych w sposób odmienny niż do tej pory, zastosowania  e–administracji w nowatorski sposób, czy zaprezentowania niekonwencjonalnego sposobu rozwiązywania problemów grup defaworyzowanych. Przy tego rodzaju „elastycznych” definicjach, o przyznaniu kryterium punktowego decyduje często kreatywność wnioskodawcy, nie zaś faktycznie innowacyjny charakter proponowanego rozwiązania. W rezultacie, pomoc doświadczonych specjalistów w przygotowaniu dokumentacji staje się jeszcze bardziej pożądana.

Skala krajowa

W ujęciu tym jako priorytet traktowane jest wspieranie powstawania produktów i usług, które na polskim rynku nie są jeszcze dostępne.  Wprowadzanie udoskonaleń w tym zakresie przeważnie związane jest z dużymi projektami, o bardzo wysokiej wartości. Narzędzia pomocnicze często w tej sytuacji stanowią tzw. „opinie o innowacyjności” wydane przez uprawnione jednostki, czy przeprowadzone na zlecenie pomysłodawcy specjalistyczne badania.

Omówione powyzej skale innowacji stanowią swego rodzaju przekrój definicji, z jakimi wnioskodawcy mogą mieć do czynienia w momencie aplikowania o środki w różnych konkursach. Niekiedy odpowiedni wybór skali wdrażania nowych rozwiązań, a również prawidłowe ich uzasadnienie przesądzić mogą, czy w danym konkursie wnioskodawcy uda się odnieść sukces.