Cele inwestycyjne

Cel inwestycyjny to kluczowa kwestia do zdefiniowania przez każdego przedsiębiorcę nastawionego na rozwój firmy. Determinuje on wybór metody, horyzontu czasowego, polityki inwestycyjnej, za pomocą której osiągnięty ma zostać wyznaczony cel. Osiągnięcie zamierzonego punktu docelowego wiąże się z wykonaniem określonego planu, zadań oraz poniesieniem koniecznych nakładów finansowych. Zazwyczaj brak odpowiednich środków pieniężnych uniemożliwia zrealizowanie planów rozwoju i osiągnięcie zamierzonych celów. Naprzeciw problemom wychodzi Unia Europejska oferując instrumenty finansowe w formie bezzwrotnej- Fundusze Strukturalne 2014-2020.

Polscy przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej pod warunkiem że zostanie jasno określony i uzasadniony ich cel inwestycyjny. Obecnie korzystamy ze środków w ramach budżetu przewidzianego na lata 2014-2020. W obecnym momencie możemy ubiegać się o bezzwrotne pieniądze. By dotacja była bezzwrotną należy ściśle trzymać się założeń zawartych we wniosku dotacyjnym oraz rozdysponować na nie przekazane środki.

Bezzwrotne środki unijne dotyczą tych, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające wydanie tych pieniędzy.

Należałoby pamiętać również o wkładzie własnym. Wkład własny jest niczym innym jak środkami przedsiębiorcy (czyli jego udziałem w realizacji inwestycji). Wkład własny waha się na poziomie od 20 do 50%. Środki te mogą być oparte na zasadzie zgromadzonych pieniędzy, bądź też oparte na kredycie inwestycyjnym.

Budżet środków unijnych udzielany jest w największej mierze na poniżej wymienione cele:

1.Rozwój przedsiębiorstwa

Istniejące na polskim rynku firmy, mają możliwość uzyskania dotacji, by rozwijać dalej swoje działalności. Można przez to rozumieć, że Państwo zdaje sobie sprawę z konieczności przekazywania środków tym „najmniejszym”. Mamy tu na myśli mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które w największym stopniu zasilają Budżet Skarbu Państwa. Każdy otwierając własny biznes przewiduje dalszy jego rozwój. Firmy bieżąco dysponują środkami, więc, nie posiadają zapasów, które nakierowaliby właśnie na taki cel. Rozwój firm w Polsce jest istotnym i przewidzianym w planowaniu budżetu unijnego. Nie oszukując się głównym celem jest, by firmy na rynku zaistniały, a nie wyrejestrowywały się…

2. Otwarcie działalności gospodarczej
Wielu z nas wpadł do głowy pomysł założenia własnej działalności gospodarczej. Na otwarcie firmy Unia Europejska przewiduje wsparcie również w tym zakresie.
O takie pieniądze może starać się każdy. Osoby ubiegające się o dotację „na start” powinny przestrzegać najważniejszych wytycznych:
nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
nie prowadziły działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;

Zarówno firmy istniejące jak i nowo powstające, dotacje unijne mogą przeznaczyć na:

1. Prace przygotowawcze, np.:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym projekt budowlany, projekt wykonawczy,
 • zakup nieruchomości zabudowanej,
 • zakup nieruchomości niezabudowanej,
 • raport oddziaływania na środowisko,
 • opinia o innowacyjności.

2. Prace inwestycyjne,np:

 • prace remontowo-budowlane,
 • prace adaptacyjne nieruchomości,
 • prace wykończeniowe,
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
 • zakup nowych środków trwałych o wartości powyżej 350 zł,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym patenty, licencje, wiedza techniczna,
 • usługi doradcze,
 • zakup samochodu specjalistycznego.

Przedsiębiorca może pozyskać, pomimo polemizowań na ten temat, dofinansowanie na zakup auta. Kryterium jakie należy spełniać jest ściśle określonym. Głównym to założenie, że przedsiębiorca nie prowadzi działalności w sektorze transportu oraz musi zagwarantować, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączenie do realizacji celu określonego w projekcie.

Przez auto specjalistyczne rozumieć można:

 • samochody sanitarne, w tym karetki reanimacyjne oraz pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż przewóz ładunków i osób, jak np.:
  -pojazdy mechaniczne służby miejskiej i drogowej, pożarnicze, samochody
  gaśnicze, piaskarki, polewaczko-zmywarki, asenizacyjne, pługi odśnieżne,
  -pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe służące do zbiórki odpadów niebezpiecznych/, pogotowia techniczne,
  -pojazdy załadowczo – wyładowcze , dźwigi samochodowe, pompy, sprężarki,
  -pojazdy mechaniczne – agregaty, do prowadzenia działalności operatywnej, np.
  -radiostacje, wozy transmisyjne, operatorskie, filmowe, wiertnicze wraz z
  pomieszczeniami biurowo – mieszkalnymi.

3. Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MŚP, np.:

 • dokumentacja techniczna, w tym projekt budowlany, projekt wykonawczy,
 • budowa, przebudowa, modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej,
 • prace instalacyjne,
 • zakup środków trwałych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup oprogramowania,
 • zakup i ubezpieczenie sprzętu komputerowego, w tym komputery, serwery itp.,
 • usługi informatyczne,
 • promocja projektu.

4. Promocja gospodarcza kraju lub regionu- udział w targach:

 • analizy i ekspertyzy,
 • zakup środków trwałych i wyposażenia,
 • zakup baz danych i oprogramowania,
 • kampania promocyjna w kraju i za granicą, w tym:
 • koszty najmu pomieszczeń,
 • projektowanie i zabudowa stoiska wystawowego,
 • organizacja i obsługa udziału w targach, w tym oprawa multimedialna, podłączenie energii, sprzątanie,
  kampania promocyjna, w tym wynajem tablic reklamowych, billboardów.

5. Prowadzący firmy w Polsce nie zatrudniają nowych pracowników, gdyż najzwyczajniej w świecie nie posiadają dla takiej osoby kompleksowego wyposażenia. W związku z tym w obecnej chwili udogodnieniem unijnym są właśnie środki przeznaczanie na ustanowienie nowego miejsca pracy. Pieniądze wprawdzie nie są przeznaczane na wynagrodzenie. Pracodawca w tym zakresie może dofinansować wyposażenie miejsca pracy w określone osprzętowienie, co będzie dla każdego innym według różnorodności prowadzonej branży.
6. Atutem funduszy unijnych jest wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji. Rozumieć przez to można pobór dotacji na szkolenia pracownicze czy też niezbędne kursy.
7. Propozycja dofinansowań kieruje również pieniądze na promocję firm. Mogą Państwo pozyskać pieniądze na promocję swojego biznesu w kraju jak i za granicą. Da to możliwość udziału we wszelkiego rodzaju targach czy wystawach.
8. Popularnym na miarę XXI-wieku jest również e-biznes, czyli działalność internetowa. Nie pozyskamy środków na towar do sklepu internetowego, jednak możemy zamiast tego zakupić oprogramowanie niezbędne do wdrożenia projektu.

Wyżej wymienione propozycje są niektórymi, na jakie można wnioskować w ramach dotacji unijnych.

Państwo przedstawiają nam swoje cele, a my szukamy rozwiązań w ramach opracowanych Programów Operacyjnych. Jesteśmy nastawieni, by osiągnąć sukces i Państwa zadowolenie jako lojalna firma doradcza.

Unia europejska nigdy nie przekazuje pieniędzy na środki obrotowe, czyli środki, które służą dalszej odsprzedaży. Np. Sklep nie może pobrać takich pieniędzy na towar, który dalej będzie dystrybułowany. Może jednak zakupić meble, sprzęt, pobrać pieniądze na remont lokalu. Jak państwo widzą kilka celów łączymy w jeden projekt.