Poddziałanie 19.2

W nowej perspektywie Funduszy Europejskich na lata 2023-2027 nastąpi kontynuacja wsparcia  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wsparcie w ramach tego poddziałania jest nastawione na  wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Poddziałanie przewiduje rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Działania które są wspierane to:

 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności;
 • rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie;

Beneficjentami  Poddziałania 19.2 są:

 • Osoba fizyczne;
 • Osoby prawne;
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawnej;
 • Lokalna Grupa Działania  (LGD), która może wystąpić o wsparcie na realizację operacji „własnych” oraz  „projektów grantowych”;

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty:

 • zakupu dóbr i usług;
 • wykonania robót budowlanych;
 • organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.;
 • najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów;
 • zakupu środków transportu przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów;
 • kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;
 • inne koszty związane z realizacją operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne;