Las z ARiMR

Od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku będzie trwał  nabór wniosków o wsparcie na zalesianie gruntów rolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych oraz zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Fundusze na ten cel pochodzą z Programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. 

Pomoc można otrzymać na:

  1. posadzenie lasu oraz jego ochronę przed zniszczeniem (na gruntach objętych jednym planem zalesienia);
  2. tworzenie zadrzewienia i jego ochrona przed zniszczeniem (na gruntach stanowiących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo. Powierzchnia zadrzewienia nie może być większa niż 0,5 ha, a szerokość działki musi mieścić się w przedziale od 4 m do 20 m);
  3. zakładanie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem (na gruntach tworzących zwarty obszar, grunt na którym prowadzona jest działalność rolnicza);
  4. zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych (na gruntach objętych planem inwestycji)

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Jeden formularz będzie uwzględniać wszystkie cztery inwestycje.

Pomoc finansowa w ramach każdej inwestycji  może dotyczyć maksymalnie 40 ha gruntów należących do wnioskodawcy (bądź małżonka). Jedynie w przypadku realizacji interwencji dotyczącej zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych, pomoc może być przyznana do powierzchni należących do wspólnoty gruntowej. Z konkursu wyłączeni są beneficjenci reprezentujący Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/posadz-drzewa-lub-krzewy-ze-wsparciem-arimr-od-1-czerwca-rusza-nabor-wnioskow