Regionalne Programy Operacyjne na lata 2021-2027

Szefowa Agencji PARP przewiduje, że w 2022 roku ruszą wszystkie programy operacyjne finansowane z nowego budżetu UE, a PARP zaprosi przedsiębiorców do udziału w nowych konkursach.

Niestety w związku z pandemią przedłużają się procedury, ale warto nadmienić że RPO jest już po zakończonych konsultacjach społecznych.

Co do zasady nie zmienią się proporcje, tzn. w dalszym ciągu 40 proc. rozdystrybuują marszałkowie województw w programach regionalnych. Każde województwo będzie miało swój program regionalny, w ramach którego będzie dzielić pieniądze. Obecnie 75% tych środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową. Jak zaznaczył wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej każdy region ma szansę na dodatkowe fundusze z rezerwy programowej.

Jeśli zaś chodzi o budżety dla poszczególnych województw (RPO), to zdecydowanym liderem będzie Śląsk, który w latach 2021–2027 ma otrzymać prawie 2,4 mld euro w ramach pieniędzy z regionalnego programu operacyjnego, ale niemal drugie tyle (2 mld euro) – z funduszu sprawiedliwej transformacji.

W przyszłej perspektywie UE na lata 2021-2027 fundusze unijne, razem ze środkami krajowymi, będą wspierać innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację oraz sprawy społeczne.

Polska w nowej perspektywie finansowej w jeszcze większym stopniu będzie musiała postawić na zielone inwestycje. W minionej siedmiolatce co piąte wydane z europejskiego budżetu euro musiało być przeznaczone na inwestycje, które wspierają walkę ze zmianami klimatu. Teraz ten pułap został podniesiony do 30 proc.

Należy przy tym pamiętać że beneficjenci, którzy z sukcesem zrealizowali już swoje projekty w perspektywie finansowej 2014-2020 nie mogą zapominać o obowiązku zachowania trwałości projektu. Istotnych modyfikacji godzących w obowiązek zachowania trwałości projektu beneficjenci nie mogą dokonywać, co do zasady przez okres 5 lat liczonych od dnia uzyskania ostatniej płatności w ramach projektu. Chyba, że okres ten został skrócony do 3 lat, co jest jednak możliwe wyłącznie w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez przedstawicieli sektora MŚP.

Oczekując na powyższe zainteresowani absorpcją środków ewentualni wnioskodawcy nie powinni bynajmniej, póki co, pozostać bezczynni. Z pewnością powinni oni przygotowywać plany związane z absorpcją środków, w tym ustalać najistotniejsze potrzeby i problemy, które zniwelować, czy zaspokoić powinny środki z UE.Źródło:
www.parp.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl