Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa ma na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego internetu, zapewniając budowę szerokopasmowej sieci w tych częściach Polski, które stanowią ,,plamy” na mapie dostępu do internetu.

Program realizowany jest przez Beneficjentów wyłonionych w ramach konkursów ogłoszonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). W ramach konkursu operatorzy przedstawiają konkretne propozycje projektów inwestycyjnych i  wskazują, które punkty adresowe z listy ,,plam” zostaną podłączone do sieci szerokopasmowej.

Projekt pozwoli mieszkańcom tych miejscowości, na równi z mieszkańcami większych miast, korzystać z rozwoju cyfrowego w zakresie komunikacji i informacji ale przede wszystkim dostępu do wszelkich usług zdalnych takich jak usługi e-administracji, e-medycyny, e-edukacji itp.

Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych internetowych rozwiązań, finansowane będą też działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 50+ lub niepełnosprawnym. Specjalne wsparcie będzie też skierowane na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów

W ramach Programu podłączane są w większości małe miejscowości, w których dominuje zabudowa jednorodzinna, a nie obszary charakteryzujące się gęstą, wielorodzinną zabudową.

[1] https://www.orange.pl

Program Polska Cyfrowa (POPC) finansowany jest z dwóch źródeł:

  1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 2 172,5 mln EUR,
  2. Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 394,4 mln EUR. 

Wkład własny może pochodzić ze środków:

  • publicznych – budżetu państwa (np. z budżetu jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego)
  • prywatnych (np. ze środków własnych beneficjenta będącego podmiotem prywatnym).

Źródła:

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/

https://www.orange.pl/view/popc


[1] https://www.orange.pl