Poddziałanie 3.1 INNOWACJE W MŚP w WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

W listopadzie 2022 r. zostanie uruchomiony nabór w nowym konkursie w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP.  Konkurs będzie funkcjonował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Założenia projektu i spodziewane rezultaty powodują, że projekt przyczynia się do realizacji celu Osi II RPO WŁ na lata 2014-2020 jakim jest Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w tym celu szczegółowego: Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Realizacja projektu w obszarze wdrożenia przeprowadzonych prac B+R jaki i zastosowanie najnowszych technologii przełoży się na zwiększenie innowacyjności w przedsiębiorstwie oraz zwiększenie dynamiki jego rozwoju.

W konkursie można pozyskać środki na wsparcie projektów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R oraz wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów lub świadczenia usług , a w tym eko-innowacji. Budżet konkursu sięga ok. 39 mln zł. Konkurs skierowany jest to przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Wartość dofinansowania w Innowacjach w MŚP:

  • dla mikro- i małego przedsiębiorstwa: 60%;
  • dla średniego przedsiębiorstwa: 50%;
  • dla dużego przedsiębiorstwa: 40%;
  • zgodnie z obowiązującą mapą pomocy regionalnej;

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R oraz wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług.

Środki z projektu można przeznaczyć na 

  • zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń wraz ze specjalistycznym instruktażem dotyczącym obsługi;
  • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych oraz oprogramowania wraz z licencją;
  • zakup patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej;

Źródło: https://cop.lodzkie.pl/