Krajowy Plan Odbudowy

KPO służy promowaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zwiększenie odporności, gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, zdolności dostosowawczych i potencjału wzrostu gospodarczego, łagodzeniu społecznych i gospodarczych skutków kryzysu, w szczególności dla kobiet (realizując w ten sposób cele Europejskiego Filara Praw Socjalnych), wspieraniu zielonej transformacji, przyczynianiu się do realizacji unijnych celów w zakresie klimatu oraz transformacji cyfrowej. W ten sposób interwencje realizowane w KPO wspierają cele UE w zakresie wzrostu konwergencji społeczno-gospodarczej, odbudowy i promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego i integracji gospodarek UE, a także tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy oraz strategicznej autonomii Unii i otwartej gospodarki, generującej europejską wartość dodaną. Zgodnie z artykułem 3 Rozporządzenia KPO koncentruje swoje działania na sześciu europejskich filarach odpowiedzi na kryzys i budowy odporności:

1) zielona transformacja,
2) transformacja cyfrowa,
3) inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,
4) spójność społeczna i terytorialna,
5) opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna,
6) polityki na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja i umiejętności.

W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska może skorzystać w sumie z 58,1 mld euro. W wymiarze finansowym w pierwszym rządzie zaplanowano wykorzystanie w całości części środków finansowych przekazywanych jako środki bezzwrotne (czyli 23,9 mld euro). Niemniej jednak zakres wskazanych w ramach KPO reform pokazuje, że ich realizacja wymaga dodatkowego wsparcia (z wykorzystaniem środków zwrotnych Instrumentu) dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska przedkładając KPO do KE będzie wnioskowała o ponad 12,1 mld euro z części pożyczkowej RRF. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na dodatkowe finansowanie przedsięwzięć związanych z transformacją klimatyczną i cyfryzacją. Należą do nich takie przedsięwzięcia, wraz z towarzyszącymi im reformami, jak: rozwój wykorzystania danych satelitarnych na potrzeby państwa i gospodarki, inwestycje w przemysły kreatywne; inwestycje w zielone przedsiębiorstwa; rozwój energetyki wiatrowej na morzu; budowa magazynów energii elektrycznej; inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodną na obszarach wiejskich; inwestycje w neutralizację zagrożeń oraz odnowę wielkoobszarowych terenów zdegradowanych i Morza Bałtyckiego; wsparcie inwestycji w zielone i odporne miasta oraz ich obszary funkcjonalne, z uwzględnieniem  zielonej rewitalizacji; wsparcie inwestycji w zielone budownictwo wielorodzinne; wsparcie inwestycji w sieć 5G; wsparcie w zakresie rozwoju cyfrowego otoczenia procesu wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego; inwestycje związane z rozwojem aktywnych składników farmaceutycznych (API) w Polsce (ang. Active Pharmaceutical Ingredient); wsparcie podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym; inwestycje w transport szynowy w miastach; inwestycje w regionalny pasażerski tabor kolejowy.