Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład

Cały świat boryka się z zagrożeniem, jakie stanowi zmiana klimatu i degradacja środowiska. Jest to ogromne  wyzwanie przed którym stoi  również Europa. By sprostać tym wyzwaniom Unia Europejska musi prowadzić  nie tylko nowoczesną ale i zasobooszczędną politykę gospodarczą.  Unia Europejska planuje, że do 2050 roku  osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów oraz żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Plan ten można osiągnąć na drodze przekształcenia wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki. Równie ważne jest to, aby  transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu. Plan działań umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym. Ponad to plan zakłada przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

Cały wysiłek planu jest skierowany na to, by w 2050 roku Europa stała się kontynentem neutralnym dla klimatu.  Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach gospodarki, takich jak inwestycje w technologie przyjazne środowisku; wspieranie innowacji przymysłowych; wprowadzanie czystszych,  zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego; obniżenie emisyjności sektora energii; zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków; oraz współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

Unia Europejska zapewni nie tylko wsparcie finansowe ale też pomoc techniczną dla regionów, które najbardziej odczuwają skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Służyć temu będzie mechanizm sprawiedliwej transformacji. Dzięki niemu najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027.

Europejski Zielony Ład założył 9 obszarów polityki, w której będzie działał, są to:

  • „Różnorodność biologiczna” – ochrona naszego wrażliwego ekosystemu;
  • „Od pola do stołu” – sposoby na bardziej zrównoważony łańcuch żywnościowy;
  • „Rolnictwo zrównoważone” – zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w UE dzięki wspólnej polityce rolnej;
  • „Czysta energia”
  • „Zrównoważony przemysł” – sposoby na zrównoważone i przyjazne środowisku cykle produkcyjne;
  • „Budowa i renowacja” – działania by sektor budowlany stał się bardziej ekologiczny;
  • „Zrównoważona mobilność” – promowanie bardziej zrównoważonych środków transportu;
  • „Eliminowanie zanieczyszczeń” – środki mające na celu szybkie i skuteczne ograniczenie zanieczyszczeń
  • „Działania w dziedzinie klimatu” – osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r.