Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)

Jest to pomoc dla państw członkowskich w przezwyciężaniu kryzysu spowodowanego  pandemią COVID-19, osiągnąć wysoki poziom zatrudnienia i zapewnić sprawiedliwą ochronę socjalną oraz stworzyć wykwalifikowaną i odporną siłę roboczą przygotowaną do przejścia na zieloną i cyfrową gospodarkę.  EFS+ to główny  instrument Unii Europejskiej, który inwestuje w ludzi.

Cele szczegółowe EFS+  to:

 • Inwestowanie  w młodych ludzi, którzy zostali szczególnie dotknięci kryzysem społeczno-gospodarczym po pandemii koronawirusa;
 • Wspierać osoby, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej (utrata miejsca pracy, redukcja dochodów);
 • Zapewnić osobom najbardziej potrzebującym żywność i podstawową pomoc materialną poprzez włączenie do EFS+ obecnego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
 • Inwestycja w dzieci, które ucierpiały przed pandemię COVID-19.
 • Wspieranie  innowacji społecznych przez nowy komponent EFS+ dotyczący zatrudnienia i innowacji społecznych;
 • Wspieranie polityki zatrunienia, mobilności pracowników, ich edukacji czy też wyłączenia społecznego;
 • Pomoc w eliminowaniu ubóstwa – przyczynianie się do wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych;
 • Wspieranie transformacji cyfrowej i ekologicznej;
 • Tworzenie miejsc pracy dzięki umiejętnościom na rzecz inteligentnej specjalizacji;
 • Doskonalenie systemów kształcenia i szkolenia;
 • Wspieranie środków tymczasowych w wyjątkowych lub nadzwyczajnych okolicznościach;

Uzupełnieniem EFS+  jest instrument – Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG). Jest on przeznaczony  na integrację na rynku pracy. Został utworzony jako instrument polityki konkurencyjności, a nie spójności, aby wspierać pracowników, którzy zostali zwolnieni  z pracy w wyniku poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym spowodowanych globalizacją. EFS+ wspiera programy, które  przyczyniają się do utrzymania  zatrudnienia pracowników lub na ich reintegracji na rynku pracy, natomiast EFG prez ograniczony czas reaguje na określone kryzysowe sytuacje np. masowe zwolnienia wskutek globalizacji.