Dotacje dla młodego rolnika

            Rolnictwo należy zaliczyć do działów gospodarki, który może ulec szybkiej i największej modernizacji dzięki dofinansowaniu ze środków UE.

            W 2015 r. Unia Europejska przeprowadziła badanie ankietowe wśród ponad 2 tys. rolników w wieku poniżej 40 lat. UE chciała lepiej zrozumieć potrzeby młodych rolników i zebrać informacje na ten temat służące za podstawę kształtowania unijnej polityki finansów. Z badania wynikało, że znaczącym problemem dla młodych rolników jest dostępność gruntów (do kupienia lub dzierżawy). Kolejną rażącą potrzebą młodych rolników jest większe wsparcie finansowe i dostęp do kredytów. Młodzi rolnicy mają też trudności ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Zaledwie 11 proc. gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (UE) prowadzą rolnicy w wieku poniżej 40 lat i niełatwo jest namówić młodych ludzi do rozpoczęcia takiej działalności.

Popuilacja rolników zdecydowanie się starzeje dlatego Unia Europejska pragnie, aby zachęcić młodych ludzi do zajęcia się rolnictwem. Młodzi rolnicy otrzymują pomoc w rozpoczęciu działalności w postaci dotacji, wsparcia dochodu oraz świadczeń rzeczowych, jak np. dodatkowe szkolenia.

Wspieranie kolejnego pokolenia europejskich rolników nie tylko zwiększa przyszłą konkurencyjność unijnego rolnictwa, ale pomaga też zagwarantować Europie dostawy żywności na nadchodzące lata.

Młodzi rolnicy otrzymują dodatkową pomoc z unijnych środków wsparcia dochodu w postaci płatności dla młodych rolników. Co do zasady organy krajowe muszą:

1. zarezerwować do 2 %  łącznego przydziału środków na wsparcie dochodu na płatności dla młodych rolników;

2. określić liczbę hektarów przypadających na gospodarstwo i objętych wsparciem w ramach płatności dla młodych rolników (do 90 ha);

3. wybrać jedną z metod wyliczenia płatności dla młodych rolników (do 50 proc. płatności na wsparcie dochodu rolników);

4. zdecydować, czy beneficjenci płatności dla młodych rolników powinni posiadać odpowiednie umiejętności lub spełniać określone wymogi w zakresie szkoleń;

Po ustaleniu warunków, jakie muszą spełnić młodzi rolnicy, przyznać im płatności na okres pięciu lat. Młodzi rolnicy są traktowani priorytetowo także przy przyznawaniu uprawnień do płatności podstawowej z rezerwy krajowej/regionalnej (w państwach UE, które stosują system płatności podstawowej, to priorytetowe traktowanie jest ważne dla młodych rolników, którzy nie mają uprawnień do płatności, mają mniejsze uprawnienia do płatności niż hektary gruntów rolnych lub mają uprawnienia do płatności o niskiej wartości). Ponadto programy rozwoju obszarów wiejskich często zapewniają młodym rolnikom dodatkowe środki na rozpoczęcie działalności. Wsparcie to może obejmować dotacje, kredyty i pożyczki lub gwarancje, które mają pomóc w rozwoju gospodarstw rolnych, bądź też porady dotyczące rozpoczęcia działalności rolniczej.

            Większość rolników w UE kwalifikuje się do otrzymania dopłat bezpośrednich. Około jedna trzecia z tych dopłat przyznawana jest w zamian za praktyki przyjazne dla środowiska (utrzymywanie trwałych pastwisk, dywersyfikacja upraw). Należy pamiętać, że rolnicy otrzymują dofinansowanie na podstawie wielkości posiadanego gruntu.