Regulamin korzystania z usługi prowadzonej w ramach projektu pod nazwą „Krajowy Instytut
Funduszy Unijnych” oferowanej przez Modern Financial Systems sp. z o.o.

§1
Regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej przez spółkę Modern Financial Systems sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 61c/304, 01-031 Warszawa, REGON: 142987097, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389493, o kapitale zakładowym 5 000 (pięć tysięcy) złotych. §2
W ramach swojej działalności firma Modern Financial Systems sp. z o.o. realizuje między innymi projekt „Krajowy Instytut Funduszy Unijnych”, w ramach którego pogłębia wiedzę przedsiębiorców na temat szeroko rozumianych funduszy europejskich, a także pomaga w uzyskaniu dofinansowań. Projekt dotyczy w szczególności perspektywy budżetowej na lata 20212027, ale w swoich analizach opiera się także na poprzedniej perspektywie i bazuje na dotychczas pozyskanych przez spółkę doświadczeniach. §3
Sprzedaż usług spółki Modern Financial Systems sp. z o.o. odbywa się drogą telefoniczną. §4 Działania opisane w paragrafie 2, a stanowiące zasadniczą część prowadzonej działalności firmy Modern Financial Systems sp. z o.o. realizowane są poprzez dopasowanie dla przedsiębiorców, którzy wykupili usługę, odpowiedniego programu (działania), z którego może otrzymać dofinansowanie na swój projekt. Przedsiębiorca, który podjął współpracę w ramach projektu „Krajowy Instytut Funduszy Unijnych”, otrzymuje również analizę dotyczącą jego firmy ze wskazaniem i opisem właściwych dla niego programów (działań). W ramach pomocy w uzyskaniu dofinansowania Modern Financial Systems sp. z o. o. przygotowuje także wniosek o dofinansowanie dla swoich klientów, z zastrzeżeniem paragrafu 5, 6 i 7. §5
Modern Financial Systems sp. z. o. o. zastrzega, że wniosek o dofinansowanie dla klienta powstaje po ogłoszeniu konkursu naboru wniosków przez powołane do tego instytucje. Brak konkursu, jako czynnik niezależny od firmy Modern Financial Systems sp. z. o. o., a także inne czynniki, na które nie ma wpływu, nie mogą powodować jej odpowiedzialności w razie nieprzygotowania wniosku. §6
Wniosek, o którym mowa w paragrafie 4 niniejszego regulaminu jest wykonywany na podstawie ankiety i kwestionariusza przesłanego przez klienta. Możliwość ewentualnych zmian w projekcie
może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem konkursu naboru wniosków- jeżeli do tej pory wniosek nie został do klienta wysłany. Późniejsze zmiany nie będą uwzględniane. §7
Wniosek, o którym mowa w paragrafie 4 niniejszego regulaminu może być wykonany tylko w przypadku jeżeli ankieta oraz kwestionariusz szczegółowy zostaną dostarczone do siedziby Modern Financial Systems sp. z o.o. najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem konkursu naboru wniosków organizowanym przez właściwy dla danego projektu urząd. §8
Klienci firmy Modern Financial Systems sp. z o. o. biorący udział w projekcie „Krajowy Instytut Funduszy Unijnych” mogą uzyskać odpowiedź na swoje wątpliwości dotyczące dofinansowań europejskich bezpośrednio u konsultantów firmy Modern Financial Systems sp. z. o. o. poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. §9
Aby działania ze strony firmy Modern Financial Systems sp. z o.o. mogły być realizowane klient musi w szczególności wypełnić i odesłać ankietę i kwestionariusz wysłane za pośrednictwem kuriera lub poczty elektronicznej, załączyć opisane dokumenty oraz pełnomocnictwo dla ewentualnego tworzenia wniosku o dofinansowanie. Nie dopełnienie procedur wymienionych w niniejszym punkcie powoduje brak możliwości stworzenia przez Modern Financial Systems sp. z o.o. właściwej analizy, o której mowa w paragrafie 4 niniejszego Regulaminu. Jednocześnie zastrzega się, iż takie działanie nie może być traktowane za niedopełnienie warunków współpracy, a klient nie będzie miał prawa do ubiegania się o zwrot dokonanej wcześniej wpłaty. §10
Korzystanie z usługi w ramach projektu „Krajowy Instytut Funduszy Unijnych” oferowanej przez firmę Modern Financial Systems sp. z o.o. jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.