Program Polska Wschodnia 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027
to program  wsparcia dla 5 wschodnich województw(lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), aby przyspieszyć ich rozwój. Nowością jest włączenie do programu części Mazowsza – bez Warszawy
i przyległych powiatów – czyli regionu statystycznego mazowieckiego regionalnego. Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.  Celami szczegółowymi programu jest wzmacnianie konkurencyjności
i innowacyjności przedsiębiorstw; wzmacnianie atrakcyjności osadniczej miast
i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu; zwiększenie dostępności transportowej makroregionu oraz wzrost wykorzystania potencjału turystyki i uzdrowisk dla rozwoju.

Program skierowany jest w szczególności do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność lub zamierzających prowadzić działalność na terenie makroregionu, ośrodków innowacji, przedsiębiorstw energetycznych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach zadań jednostek samorządu terytorialnego, zarządzających obiektami użyteczności publicznej, jednostek samorządu terytorialnego o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, miast makroregionu – organizatorów transportu miejskiego, PKP PLK S.A., PKP S.A., przedsiębiorstw – podmiotów świadczących usługi sanatoryjne lub uzdrowiskowe oraz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, organizacji pozarządowych i ich partnerstw. Ważne jest, że z efektów programu korzystać będą wszyscy mieszkańcy makroregionu oraz m.in. inwestorzy i odwiedzający go turyści.   

W programie przewidziano wsparcie w następujących obszarach przedsiębiorczości, energii i klimatu, transportu oraz uzdrowisk czy też produktów turystycznych (szlaki). Obszar przedsiębiorczości obejmuje wsparcie start-upów, wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP, automatyzację i robotyzację MŚP oraz  transformację modeli biznesowych w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Obszar energii i klimatu obejmuje między innymi  rozwój inteligentnych sieci energetycznych czy bioróżnorodność.