Czym jest program LEADER i wdrażające go Lokalne Grupy Działania?

[1]

W Polsce działa prawie 300 Lokalnych Grup Działania. Członkami tych organizacji są przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni i co najważniejsze, także zwykli mieszkańcy gmin.

W programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowało  lokalne strategie rozwoju na łącznym obszarze 291,3 tys. km2 zamieszkałym przez ponad 18 mln ludzi na łączną kwotę 3 mld 372,6 mln zł. Kolejna perspektywa na lata 2014-2020 to kwota przyznanych na realizację strategii wynosi łącznie ponad 787 mln euro. Wśród zakresów przedmiotowych dominuje zdecydowanie podejmowanie działalności gospodarczej (8151 umów) oraz rozwój działalności gospodarczej (3561 umów).

[2]

LEADER to wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego program unijny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego założenia są następujące:

  • oddolność (obszerne zaangażowanie społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji założeń),
  • terytorialność – LSR(lokalna strategia rozwoju) przygotowana dla danego, spójnego obszaru,
  • zintegrowanie (łączenie różnych gałęzi gospodarki, współpraca różnych interesariuszy),
  • partnerstwo (partnerstwo, w którym partycypują różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
  • innowacyjność projektów,
  • decentralizacja zarządzania i finansowania projektów,
  • współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

W nowym okresie programowania środków unijnych w latach 2021-2027 inicjatywa LEADER  zostanie sfinansowana z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, którym będzie zarządzać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aktualnie do 15 lutego trwają konsultacje społeczne tego dokumentu. W jego planie finansowym przewidziano, że na powyższe działanie będzie mniej środków o ponad połowę w porównaniu z poprzednim okresem programowania. W perspektywie 2014-2020 limit środków na działanie LEADER wynosił 787 mln €, a w nadchodzącym okresie programowania planuje się tylko 286 mln €.

Co ciekawe, zgodnie z założeniami w ramach działania LEADER przewidziano szerszy – w stosunku do dotychczasowego – katalog projektów, które mogą uzyskać wsparcie w ramach realizowanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. Ponadto LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem, w ramach którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich.

W odniesieniu do powyższych punktów warto pamiętać, że LEADER jest jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach nie związanych z rolnictwem.

Źródła:

  1. Lokalna grupa działania razem na piaskowcu oraz udostępniony przez nią raport
  2. Lokalna grupa działania Polesie

[1] www.ksow.pl

[2] http://nowe.lgdsp.pl/