POLSKI ŁAD – Najważniejsze zmiany dla Przedsiębiorców

Od 2022 roku w Polce zapanuje Nowy ład, co to oznacza dla przedsiębiorców? Oto kilka najważniejszych zmian i korzyści.

  1. Kwota wolna od Podatku zwiększa się z 3000 zł do 30 000 złotych.
  2. Nowy próg podatkowy to 120 000 zamiast 85 000 zł powyżej którego będzie płacony wyższy podatek (32%)

Proponowana zmiana ma na celu modyfikację zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej. Po zmianach podatek dochodowy według skali podatkowej obliczać się będzie z zastosowaniem stawki 17% w przypadku gdy podstawa obliczenia podatku wynosić będzie do 120 000 zł. Dodatkowo przepisy Polskiego Ładu przewidują podniesienie kwoty wolnej od podatku z dotychczasowych 8 tys. zł do 30 tys. zł. Polski Ład przewiduje zniesienie degresywności kwoty wolnej od podatku. Do tej pory kwota wolna przysługiwała podatnikom, których dochody nie przekraczały 127 000 zł w danym roku podatkowym. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu kwota wolna ma przysługiwać bez względu na wysokość dochodu.

Zmiana jest bardzo korzystna dla Przedsiębiorców.  Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie były nieadekwatne do istniejącej obecnie struktury zarobków i poziomu wynagrodzeń w gospodarce. Zmiana jest nakierowana na zmniejszenie poziomu obciążeń fiskalnych Przedsiębiorców.

  • Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Do tej pory składka zdrowotna  wynosiła  9% i można było ją odliczyć od podatku dochodowego. Projekt zmian zakłada, że nie będzie już możliwość obniżenia podatku o część składki zdrowotnej. Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie będzie miała bezpośrednich konsekwencji dla działalności gospodarczej. Będzie miała wpływ tylko na wynagrodzenia netto pracowników. Mimo to Przedsiębiorcy przysługuje Ulga dla klasy średniej, o ile rozlicza się na zasadach ogólnych.

Wprowadzone ULGI dla przedsiębiorców:

  • Ulga na prototyp – dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć wydatki poniesione na wytworzenie nowego produktu w koszty uzyskania przychodu.
  • Ulga na robotyzację – za koszty uzyskania przychodów można będzie zaliczyć:  koszt nabycia nowych robotów przemysłowych, koszty nabycia wartości patentów i instrukcji do poprawnego uruchomienia i użytkowania  robotów,  koszty szkoleń dotyczących robotów.
  • Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników – Firmy będą mogły zmniejszać zaliczki na podatek dochodowy, które są potrącane od dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.
  • Ulga na ekspansję – koszty, które Przedsiębiorca będzie ponosił w ramach rozwoju swojej działalności będą mogły być odliczone dwa razy – jako koszt uzyskania przychodu oraz w ramach ulgi.